Skip links

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi w służbie zdrowia

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej p.z.p. – po nowelizacji, która weszła w życie w maju 2006 r., zobowiązuje do stosowania procedur udzielania zamówień publicznych podmioty, które należą do systemu ochrony zdrowia w Polsce. Ogólny zakres podmiotów zobowiązanych do stosowania procedur zamówień publicznych został określony w art. 3 ust. 1 p.z.p., a więc są to podmioty należące do systemu ochrony zdrowia będące jednostkami sektora finansów publicznych albo innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej albo innymi osobami prawnymi, jeśli są utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego i są zależne od jednostek wcześniej wymienionych (podmioty prawa publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 p.z.p.).

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Zamówienia publiczne na dostawy i usługi w służbie zdrowia

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmioty lecznicze, które zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 p.z.p. mają obowiązek stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, mogą udzielić zamówienia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, a udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się na co dzień koordynacją, organizacją oraz realizacją zamówień publicznych, członków komisji przetargowych, jak również kierowników placówek medycznych.

Tematyka szkolenia

 • Omówienie najistotniejszych zmian w prawie zamówień publicznych w 2014 r.
 • Podstawowe definicje i zasady udzielania zamówień publicznych.
 • Szacowanie wartości zamówienia
  • Ustalenie wartości na dostawy i usługi.
  • Terminy szacowania wartości zamówienia.
  • Dokumentacja procesu szacowania wartości zamówienia
 • Opis przedmiotu zamówienia:
  • Podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia.
  • W jaki sposób stosować „równoważność” przy opisie przedmiotu zamówienia.
 • Jak uniknąć nieuprawnionego podziału zamówienia na części?
 • Komisja przetargowa.
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  • Obligatoryjne elementy SIWZ.
  • Opis warunków udziału w postępowaniu.
  • Oświadczenia i dokumenty, jakich możemy żądać od wykonawcy.
  • Dobór pozacenowych kryteriów oceny ofert.
 • Zamówienia publiczne w zakresie działalności leczniczej, dla których nie ma obowiązku stosowania ustawowych procedur.
  • Jak stosować zapisy art. 4 pkt 8a?
  • Zamówienia poniżej progów unijnych w świetle ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności leczniczej.
 • Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. €:
  • Zasady dotyczące zamówień publicznych poniżej progu.
  • Obowiązki zamawiającego związane z upublicznieniem zamówienia.
  • Dokumentowanie postępowania.
  • Umowa w zamówieniach „podprogowych” (podstawa prawna, określenie praw i obowiązków stron, opis warunków wykonania umowy, dopuszczalność zmian umowy, określenie zakresu odpowiedzialności stron umowy).
  • Odbiór przedmiotu zamówienia.
  • Środki ochrony prawnej.
 • Zamówienia z wolnej ręki oraz zapytanie o cenę w praktyce podmiotu leczniczego.
 • Zamówienia na usługi niepriorytetowe:
  • Definicja usługi niepriorytetowe.
  • Wykaz usług priorytetowych i niepriorytetowych.
  • Uproszczenia w przetargu ograniczonym i nieograniczonym na usługi niepriorytetowe.
  • Tryby postępowania inne niż podstawowe – licytacja oraz negocjacje z ogłoszeniem.
  • Usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych.
  • Inne obowiązki zamawiającego.
 • Wyłączenie części zamówienia w trybie art. 6a ustawy PZP.
 • Ogłoszenia w zamówieniach publicznych:
  • Zawartość ogłoszenia.
  • Miejsce i terminy publikacji.
 • Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja zapisów SIWZ – obowiązki zamawiającego.
 • Składanie i otwarcie ofert:
  • Badanie i ocena ofert.
  • Uzupełnianie oferty i wyjaśnianie dokumentów.
  • Dopuszczalność poprawiania ofert.
  • Przesłanki odrzucenia oferty oraz wykluczenia wykonawcy.
 • Wybór najkorzystniejszej oferty.
 • Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego:
  • Termin związania ofertą.
  • Dopuszczalny okres obowiązywania umowy.
  • Odstąpienie od umowy.
  • Zmiana treści umowy.
 • Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Środki ochrony prawnej.

 

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page