Skip links

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Celem jest zapoznanie uczestników w możliwie najkrótszym czasie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi występowania mobbingu w miejscu pracy i przeciwdziałania tej groźnej patologii. W związku z tym poznanie metod przeciwdziałania mobbingowi oraz głównych rysów charakterystycznych mobbera i jego metod działania, stanowią główne zagadnienia przedstawiane na szkoleniu z zakresu przeciwdziałania mobbingowi dla pracowników. Szkolenie ma za zadanie wyposażenie kursantów w metody i narzędzia skutecznego odróżniania mobbingu od innych patologii środowiska pracy oraz stosowania uprawnionej ochrony interesu indywidualnego. W trakcie szkolenia poruszana jest również kwestia tzw. fałszywych ofiar mobbingu oraz zarys możliwości diagnostycznych działań takich osób. Ćwiczenia wprowadzone na szkoleniu obejmą również podstawową wiedzę dotyczącą metod dochodzenia roszczeń z zakresu prawa pracy oraz zasięgu tych roszczeń.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn gathering of managers P2HSL2W

Tematyka szkolenia

 • Istota, pojęcie i zakres dyskryminacji;
 • Molestowanie seksualne jako forma dyskryminacji;
 • Istota, pojęcie i zakres mobbingu;
 • Skala i rozmiar mobbingu;
 • Mobbing oraz dyskryminacja w ujęciu regulacji i norm międzynarodowych;
 • Czym jest dyskryminacja?
 • Rodzaje dyskryminacji;
 • Jak rozpoznać przypadek dyskryminacji?
 • Jak się bronić przed dyskryminacją?
 • Uregulowania prawne dotyczące dyskryminacji;
 • Zasada równego traktowania w pracy;
 • Ciężar dowodu;
 • Odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia zasady równego traktowania;
 • Indywidualne uwarunkowania mobbingu:
  •  Przyczyny zależne i niezależne od ofiary;
  • Stres;
  • Konflikt;
  • Przyczyny po stronie mobbera;
 • Przyczyny społeczno- kulturowe:
  • Stereotypy;
  • Uprzedzenia społeczne;
 • Osobowość ofiar mobbingu;
 • Fałszywe ofiary mobbingu;
 • Zespół kozła ofiarnego;
 • Cechy mobbera;
 • Poniżania;
 • Upokarzania;
 • Zastraszania;
 • Pomniejszenia kompetencji;
 • Utrudniania wykonywania pracy;
 • Izolacji;
 • Asertywność;
 • Komunikacja niewerbalna w sytuacjach trudnych;
 • Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania lobbingu;
 • Wewnętrzne organy antymobbingowe i postępowań polubownych;
 • Wewnętrzna polityka antymobbingowa;
 • Szkolenia dla pracowników jako podstawowa metoda antymobbingowa;
 • Wprowadzanie regulacji prawnych dot. Lobbingu;

Metody szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi. Uczestnicy są aktywnie włączani w proces szkoleniowy. W trakcie zajęć wykorzystywane są metody: analiza przypadku, ćwiczenia z obserwatorem, dyskusja moderowana, praca w małych grupach, scenki, wykład.

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page