Skip links

Obsługa reklamacji od strony prawnej

Cele szkolenia:

Poznanie aktów prawnych dotyczących procesów reklamacyjnych, poznanie procesów przyjmowania reklamacji przy różnych wariantach oraz zwiększenie jakości obsługi reklamacji w firmie.

Korzyści ze szkolenia:

Poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień prawnych związanych z zarządzaniem procesem obsługi reklamacji, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niejasnych merytorycznie, nabycie praktycznej wiedzy potrzebnej do przeprowadzenia prawidłowego procesu reklamacji.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Obsługa reklamacji od strony prawne

Tematyka szkolenia

 • kodeks cywilny – pojęcie rękojmi za wady oraz gwarancji,
 • ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
 • ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego,
 • pojęcie obrotu gospodarczego oraz obrotu konsumenckiego,
 • definicja przedsiębiorcy i konsumenta.
 • treść i forma umowy-ogólne warunki umów,
 • strony umowy,
 • obowiązki sprzedawcy i kupującego,
 • przedmiot umowy sprzedaży, jakość świadczenia sprzedawcy,
 • skutki nie wykonania i nienależytego wykonania umowy sprzedaży,
 • szczególne rodzaje sprzedaży.
 • rękojmia i gwarancja – zdefiniowanie pojęć, podobieństwa i różnice,
 • charakter prawny odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi,
 • pojęcie wady fizycznej i wady prawnej,
 • dopuszczalność i zakres umownych modyfikacji odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, możliwość wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi,
 • akty staranności kupującego po zawarciu umowy sprzedaży – terminy do zawiadomienia o wadzie,
 • uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi,
 • forma i treść reklamacji, odstąpienie od umowy, wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad, obniżenie ceny, naprawa rzeczy,
 • terminy wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi,
 • promocja i przecena a kwestia roszczeń reklamacji, rękojmi i gwarancji, towary używane – czy można je reklamować.
 • procedura w przypadku uzasadnionej reklamacji,
 • prawidłowe odrzucenie reklamacji,
 • uprawnienia klienta w przypadku odrzucenia reklamacji,
 • list reklamacyjny – struktura listu, co powinien zawierać list z odpowiedzią dla klienta.
 • podstawy prawne odpowiedzialności sprzedawcy,
 • szkoda majątkowa i niemajątkowa – rozróżnienie pojęć,
 • możliwość zwolnienia się przedsiębiorcy od odpowiedzialności za szkodę,
 • sądownictwo polubowne i powszechne,
 • omówienie najciekawszego orzecznictwa sądowego
 • parafraza
 • technika 3P
 • technika 2P
 • Szukaj rozwiązań a nie winnych
 • Gesty mediacji
 • Słowa, które dobrze i źle służą komunikacji podczas reklamacji i skarg ze strony klientów
 • Cztery techniki zadawania pytań w rozmowie rozwiązującej problem

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page