Skip links

Ochrona danych osobowych w Urzędzie Administracji Publicznej

Nowe zasady obiwązujące od 1.01.2015 oraz procedura udostępniania informacji publicznej

Nowe rozwiązania prawne dot. Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Rejestr ABI, nowe obowiązki dla ABI obowiązujące od 1.01.2015r., nowe zasady rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Ochrona danych osobowych w UAP

Korzyści i cele:

Przekazanie uczestnikom wiedzy, pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w urzędzie do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia MSWiA jak też spełnienie podstawowej wytycznej GIODO, nakazującej aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone wyłącznie osoby uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki, które uzyskały upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.Szkolenie ma zapoznać jego uczestników z nowymi rozwiązaniami prawnymi dot. Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Rejestr ABI, nowe obowiązki dla ABI obowiązujące od 1.01.2015r. a co za tym idzie nowymi zasadami rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO.Celem szkolenia jest również zapoznanie uczestników szkolenia z procedurą udostępniania informacji publicznej, anonimizacji elementów wskazanej informacji jak też ograniczeniami w udostępnianiu informacji publicznej.

Materiały:

Skrypt, prezentacja, przykładowa umowa powierzenia przetwarzania danych, przykładowy wniosek rejestracyjny do GIODO, inna przykładowa dokumentacja.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko pojętej administracji publicznej. W tym szczególnie dla pracowników przetwarzających dane osobowe i zobowiązanych do udostępnienia danych stanowiących informację publiczną (działy kadr, ewidencja ludności, akta stanu cywilnego etc.) a także wójtów, burmistrzów, starostów i innych osób odpowiedzialnych za właściwe przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.

Tematyka szkolenia

1. Zagadnienia ogólne, definicje ustawowe, podstawowe zasady ochrony danych osobowych.

2. Źródła prawa związane z ochroną danych osobowych- między innymi ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej .

3. Pojęcie danych osobowych, zbiorów danych osobowych, przetwarzania danych osobowych.

4. Ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych- na czym polega różnica.

5. Dwa rodzaje danych osobowych (zwykłe a dane sensytywne).

6. Administrator Danych Osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Systemów Informatycznych- obowiązki ustawowe spoczywające na podmiotach przetwarzających dane osobowe ( informacyjne, zagwarantowanie bezpieczeństwa informacji, rejestracji zbiorów itd.)

7. Nowe rozwiazania prawne dot. Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Rejestr ABI, nowe obowiązki dla ABI obowiazujące od 1.01.2015r.

8. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO.

 • pozyskiwanie, udostępnianie oraz powierzanie danych osobowych obywateli,
 • pozyskiwanie danych bezpośrednio od właściciela danych, warunki pozyskiwania danych od podmiotów trzecich,
 • przechowywanie danych osobowych,
 • powierzanie przetwarzania danych osobowych – umowy art. 31
 • okres przechowywania danych obywateli .

9. Zasady przetwarzania danych osobowych

 • zasada adekwatności,
 • Merytorycznej poprawności
 • adekwatności
 • celowości
 • ograniczenia czasowego

10. Uprawnienia właścicieli danych przetwarzanych przez ADO:

 • korekcyjne
 • sprzeciw
 • zakaz przetwarzania danych osobowych

11. Praktyczne sposoby rozwiązywania konfliktów z obywatelami.

12. Rejestrowanie baz danych u GIODO, nowe zasady rejestracji obowiązujące od 1.01.2015r.

 • podstawa prawna obowiązku rejestracyjnego,
 • zbiory danych osobowych zwolnione z obowiązku rejestracji?
 • rejestracja zbiorów danych w praktyce funkcjonowania administratora danych.

13.Warsztat w zakresie wypełniania zgłoszenia rejestracyjnego do GIODO.

14. Odpowiedzialność ADO, ABI za naruszenie przepisów określających zasady ochrony danych osobowych

15. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, kontrole GIODO ( jak przygotować sie do kontroli i aktywnie w niej uczestniczyć), decyzje wydawane przez GIODO i postępowania odwoławcze

16. Zmiany w zakresie zasad ochrony danych osobowych związane ze zmianą przepisów prawa wspólnotowego- wejście w życie 1.01.2016r.

 • projekt rozporządzenia, jakie wprowadzi zmiany do polskiej legislacji,
 • „One stop shop” jako jeden z fundamentów reformy,
 • maksymalne sankcje administracyjne 100 mln euro lub 5% rocznego przychodu,
 • profilowanie w sieci,
 • ABI nowym Inspektorem Ochrony Danych,

1.Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej.

2. Informacja publiczna i prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej, problem z rozumieniem informacji przetworzonej, definicja dokumentu urzędowego-pojęcia.

3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, definicje informacji publicznej, sprawy publicznej, tajemnicy przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, prawa do prywatności osoby fizycznej.

4. Prawo do informacji publicznej i ograniczenie dostępu do informacji upublicznionej

 • tajemnica państwowa,
 • tajemnica służbowa,
 • tajemnica statystyczna,
 • tajemnica skarbowa,
 • tajemnica przedsiębiorcy,
 • ochrona danych osobowych,
 • prywatność osoby fizycznej,
 • inne ustawowo chronione tajemnice.

5. Zasady udostępniania danych w ramach dostępu do informacji publicznej i procedury ponownego wykorzystania informacji:
– BIP- nowa znacząca rola Biuletynu, wymagania prawne, wymagania praktyki, zakres informacji, oznaczenie informacji, strona internetowa BIP,
– centralne repozytorium – rola, zasady udostępniania informacji publicznej szczególnie ważnej, zasady tworzenia i prowadzenia centralnego repozytorium, forma wniosku,
– udostępnianie informacji na wniosek, wniosek o ponowne wykorzystanie informacji forma,termin i sposób udostępnienia informacji, odmowa udostępnienia informacji publicznej i informacji w celu ponownego jej wykorzystania, opłaty i opłaty za udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania,nowy termin wprowadzony przepisami ustawy dla rozpatrzenia wniosku o ponowne udostępnienie informacji
– zasady kontroli odmowy udostępnienia informacji, wyłączenie trybu sądowego regulowanego w dawnej regulacji art. 22 ustawy
– wstęp na posiedzenia organów kolegialnych organów władzy publicznej- wstęp na posiedzenie organów samorządu gminnego.

6. Zasady udostępniania informacji objętych tajemnicą

7. Postępowanie w przypadku informacji publicznej będącej w posiadaniu jednostek organizacyjnych miasta zobowiązanych do udzielenia informacji.

8. Postępowanie o udostępnienie danych publicznych a kpa- odmowa udostępnienia informacji publicznej umorzenie postępowania- odwołania, stosowanie środków nadzwyczajnych.

9. Ustalanie kosztów dodatkowych w przypadku ponownego wykorzystania informacji publicznej.

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page