Skip links

Kompendium wiedzy prawnej pracownika samorządowego

Adresaci: 

Pracownicy organów administracji samorządowej, pracownicy organów administracji rządowej, kadra zarządzająca, radcowie prawni

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Kompendium wiedzy prawnej pracownika samorządowego

Cele szkolenia:

Poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu konstytucji prawnej pracownika samorządowego– czyli przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw O ochronie danych osobowych i O dostępie do informacji publicznej jak też podstawowego dla sprawnego funkcjonowania urzędu przepisu proceduralnego jakim jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Szkolenie pozwoli wyjaśnić zagadnienia: wszczynania postępowań administracyjnych w sprawach gdy miejsce zamieszkania strony nie jest znane i kontynuowania tak wszczętego postępowania, prawidłowego gromadzenia materiału dowodowego, uprawnień organów w zakresie wszczynania postępowań prejudycjalnych ( stwierdzenie nabycia spadku między innymi), zakładania metryki sprawy administracyjnej, udostępniania danych stanowiących informację publiczną ( z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych), ochrony danych osobowych i zasad ich prawidłowego przetwarzania i ochrony, wytwarzania i ponownego udostępniania informacji publicznej, zasad archiwizowania dokumentacji elektronicznej i mieszanej ( papierowo-elektronicznej), zasad przekazywania do archiwów państwowych dokumentacji elektronicznej ( w postaci dokumentu elektronicznego i zgromadzonej na nośnikach danych) i wielu innych.

Tematyka szkolenia

Dzień I szkolenia

1.1.Zasady ogólne postępowania administracyjnego i ich znaczenie dla poprawności postępowania- zasada art. 6,7, 9 i 10.

1.2. Wszczynanie postępowania administracyjnego ( min. forma wszczęcia -postanowienie, pismo, zawiadomienie, postępowanie podczas nieobecności strony postępowania lub niemożności ustalenia miejsca zamieszkania strony, pełnomocnicy, przedstawiciele ustawowi i statutowi, przeszkody we wszczęciu postępowania, art. 61 a a art. 105 kpa);

1.3. Zakładanie metryki sprawy administracyjnej

1.4. Postępowanie dowodowe ( min. zasady prawidłowego gromadzenia materiału dowodowego, postępowania prejudycjalne uprawnienia organów prowadzących postępowanie w sprawie)

1.5. Orzekanie w postępowaniu administracyjnym ( min. elementy decyzji przesądzające o jej ważności, wady decyzji i możliwości restytucji)

1.6. Postępowania odwoławcze ( tryb zwykły i nadzwyczajny

2.1. Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych- specyfika stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w administracji

2.2. Zasady przetwarzania danych osobowych.

2.3.Osoby i podmioty odpowiedzialne za ochronę przetwarzanych danych osobowych – administrator danych osobowych i administrator bezpieczeństwa informacji.

2.4.Obowiązki zabezpieczenia przetwarzanych danych.

2.5. Informacja publiczna i prawo dostępu do informacji publicznej, prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej, definicja dokumentu urzędowego-pojęcia.

2.6. Podmioty zobowiązane do udzielenia informacji a wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy, prawa i obowiązki podmiotów zobowiązanych, licencje, opłaty za i dzielenie informacji w procedurze ponownego udostępnienia.

2.7. Zasady udostępniania danych i ponownego wykorzystania informacji publicznej ( BIP, Udostępnienie na wniosek, uczestniczenie w posiedzeniu organów kolegialnych)- najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych

Dzień II szkolenia

3.2.Struktura i założenia nowej instrukcji kancelaryjnej:

  • dwie części regulacji instrukcji ( dokumenty tradycyjne i elektroniczne),
  • regulacje wspólne dla obu części instrukcji kancelaryjnej,
  • czynności kancelaryjne w elektronicznym systemie,
  • czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym.

3.3.Jednolite rzeczowe wykazy akt w regulacji nowego rozporządzenia i charakterystyka bez dziennikowego systemu kancelaryjnego.

3.4.Tworzenie dokumentacji na stanowiskach pracy i porządkowanie akt spraw związanych z nadawaniem numerów poszczególnym sprawom pod kątem zgodności z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

3.4.Regulacja nowej instrukcji archiwalnej- zasady organizacji i zakres działania archiwów zakładowych w przypadku tworzenia wyłącznie dokumentów tradycyjnych, elektronicznych i obu form dokumentacji ( przygotowywanie akt spraw ostatecznie załatwionych do archiwum zakładowego,czynności zmierzające do uporządkowania akt, sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych, postępowanie z aktami kategorii A w sytuacji tworzenia dokumentów elektronicznych i dokumentów tradycyjnych papierowych, przesyłanie dokumentów z kat. A do archiwum państwowego.

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page