Skip links

“Komornicze buty”- cała prawda o metodyce prowadzenia egzekucji administracyjnej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z praktyką postępowania egzekucyjnego w administracji począwszy od postępowania upominawczego, właściwe postępowanie egzekucyjne,poszukiwanie majątku i zobowiązanego, stosowanie środków egzekucyjnych.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn „Komornicze buty” metody prowadzenia egzekucji administracyjnej

Korzyści dla uczestników:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał: zastosować środki egzekucyjne, wydać prawidłowe orzeczenia w ramach postępowania egzekucyjnego wystawiać prawidłowe nowe tytuły wykonawcze i upomnienia, prawidłowo ustalać właściwość organu egzekucyjnego po zmianach wprowadzonych ustawą o wzajemnej pomocy itp a co najważniejsze aktywnie i efektywnie znaleźć majątek zobowiązanego podlegający egzekucji.

Adresaci:

Pracownicy szeroko rozumianej administracji publicznej /urzędy administracji państwowej i samorządowej każdego szczebla, powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, weterynarii itp. Prezentowane szkolenie przygotowane jest dla pracowników urzędów gmin, prowadzących postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu tzw. Opłaty śmieciowej . również Jego celem jest wszechstronne i wyczerpujące przedstawienie materii postępowania egzekucyjnego w administracji ze szczególnym uwzględnieniem interesu prawnego ww. podmiotów łączących trudną funkcję wierzyciela i organu egzekucji administracyjnej.Szkolenie przedstawia w jednolity sposób procedurę egzekucyjną po zmianach wprowadzonych przez ustawę o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych. Szkolenie obejmuje również tematykę nowych przepisów wykonawczych, które wejdą w życie 22.05.2014 r.- które wprowadzają między innymi: nowe wzory tytułów wykonawczych, zasady windykacji miękkiej, nowe zasady prowadzenia postępowań upominawczych.

Tematyka szkolenia

 • upomnienia- nowe zasady pisania upomnień, odformalizowanie postępowania upominawczego, upomnienie do ” każdej zaległości” ( zalecenia Ministra Finansów),
 • wypełnianie nowych tytułów wykonawczych ( tytuł dalszy, zmieniony, jednolity, zagraniczny, kopia tytułu wykonawczego, odpis tytułu wykonawczego) doręczenie odpisu tytułu wykonawczego, postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji, odstąpienie od pobrania pieniędzy, braki formalne, postanowienie z obciążeniem kwotą 3,40.
 • nowość-windykacja miękka w egzekucji administracyjnej, granica 116,00 zł,
 • protokół o stanie majątkowym,
 • wykorzystanie informacji z Internetu,
 • wywiad wśród sąsiadów,
 • rozmowy dyscyplinujące z dłużnikiem,
 • relacje o niemożności dokonania czynności),
 • poszukiwanie informacji o rachunku bankowym,
 • poszukiwanie informacji o pracodawcy zobowiązanego- dokumenty potwierdzające pozyskanie informacji
 • od uczestników postępowania,
 • organów administracji publicznej ( NUS, ZUS, KRUS itd.)
 • zajęcie pieniędzy ( zajęcia waluty obcej, pobranie na kwitariusz, zasady rozliczania się z pobrania należności , pobrania częściowe i zupełne).
 • zajęcie ruchomości: pojazdy, kosztowności, broń i materiały wybuchowe.
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
 • egzekucja ze świadczeń zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego,
 • egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,
 • egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych,
 • podstawa do zastosowania środków egzekucyjnych,
 • wstąpienie w całość uprawnień zobowiązanych
 • postępowanie w sprawie nakazania wyjawienia majątku,
 • kontrolowanie dłużników zajętych wierzytelności,
 • egzekucja z ruchomości,
 • egzekucja z nieruchomości ( zmiany wprowadzone ustawą o wzajemnej pomocy uchylenie przesłanek formalnych wszczęcia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, postanowienie w przedmiocie nieprzystąpienia do egzekucji w konsekwencji niewpłacenia zaliczki przez wierzyciela itd)

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page