Skip links

Instytucje procesowego prawa administracyjnego na gruncie uregulowań zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego

ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 stycznia 2014 o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany, o których mowa dotyczą: adresu elektronicznego i warunków prowadzenia korespondencji z uczestnikiem postępowania w formie elektronicznej, doręczenia elektronicznego, w tym przyjęcie fikcji doręczenia elektronicznego (tu nawiązanie też do terminów), pełnomocnictwa elektronicznego, dostępu do akt w formie elektronicznej i sporządzania kopii i wyciągów w tej formie oraz elektronicznego wydawania zaświadczeń (pierwszeństwo).

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Instytucje procesowego prawa administracyjnego

Korzyści i cele:

Szkolenie ma na celu wszechstronne wyjaśnienie mechanizmów rządzących postępowaniem administracyjnymi. Szkolenie pozwoli na wyczerpujące zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania procedur administracyjnych (wszczynania postępowań, przeprowadzania postępowań dowodowych, wydawania orzeczeń rozstrzygających merytorycznie w sprawie oraz proceduralnych jak również zastosowania trybów nadzwyczajnych), a tym samym na uniknięcie błędów mogących skutkować eliminacją z obrotu prawnego orzeczenia. Szczegółowo omawia zmiany które weszły w życie 11 maja 2014 r. wprowadzające szeroko do procedury administracyjnej zasady procedowania z wykorzystaniem dokumentów elektronicznych i adresów elektronicznych wskazanych przez stronę.

Metody:

Formuła szkolenia oparta jest w głównej mierze na ćwiczeniach, praktycznych przykładach, warsztatach, przeplatanych wykładem.

Adresaci:

Niniejsze szkolenie adresowane jest pracowników organów administracji publicznej stosujących w swej pracy regulacje kodeksu postępowania administracyjnego, sekretarzy, radców prawnych.

Tematyka szkolenia

Strona postępowania, udział pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego i statutowego ( nowa forma pełnomocnictwa procesowego), wyłączenia od obowiązku ustanawiania pełnomocnika do doręczeń w kraju w wypadku wskazania elektronicznego dresu do doręczeń.

Jej znaczenie dla organów administracji, stron i uczestników postępowań administracyjnych. Zakres zmian dokonanych ustawą z 10 stycznia 2014r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Zasady wszczynania i załatwiania spraw, doręczenia, wezwania, z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych w życie 11 maja 2014 r ( nowe zasady doręczeń na elektroniczny adres wskazany przez stronę postępowania, fikcja doręczenia elektronicznego, nowe elementy wniosku wszczynającego postępowanie, możliwości wzywania na adres elektroniczny wskazany przez stronę we wniosku) .

Terminy procesowe oraz materialno-prawne, prekluzja, charakterystyka terminów procesowych oraz materialno-prawnych, definicja, skutki uchybienia, instytucja przywracania uchybionych terminów, metodologia wnioskowania o charakterze danego termin.

Postępowanie dowodowe, zasady udostępniania akt stronom, dowodowe zasady ogólne postępowania, cel oraz przebieg postępowania wyjaśniającego, cel postępowania dowodowego, ocena materiału dowodowego, rozprawa administracyjna, cel, przebieg, praktyczne zastosowanie ( adnotacja w formie dokumentu elektronicznego, możliwość procedowania strony w systemie teleinformatycznym organu, elektroniczny dostęp do akt postępowania, elektroniczne kopie i wyciągi z akt postępowań).

 • decyzja wydana z zachowaniem formy tradycyjnej- wymogi ważności aktu prawnego,
 • decyzja wydawana w postaci dokumentu elektronicznego jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie (charakter, forma, elementy obligatoryjne, wadliwość elektronicznych decyzji administracyjnych).

Postanowienie wydawane w formie tradycyjnej oraz dokumentu elektronicznego jako akt procesowy dotyczący kwestii wynikających w toku postępowania oraz akt rozstrzygający merytorycznie (charakter, forma, elementy obligatoryjne, wadliwość elektronicznych decyzji administracyjnych).

 • zasady funkcjonowania e-PUAP. Obowiązki organów z tym związane.
 • pojęcie podpisu elektronicznego i jego rodzaje. Profil zaufany e-PUAP
 • zastosowanie platformy e-PUAP w postępowaniu administracyjnym
 • katalog usług świadczonych przez podmioty publiczne,
 • słownik podmiotów publicznych
 • przykładowe zakładanie profilu zaufanego na platformie-PUAP
 • informacje o zamiarze wprowadzenie innych poza e-PUAPem platform elektronicznej komunikacji z stronami postępowań( e-PODATKI, GESUT i inne)
 • zmiany w zakresie obowiązków organów w zakresie organizacji e-PUAP po nowelizacji z 10 stycznia 2014 r.

 

 • odwołanie
 • zażalenie
 • samokontrola organu
 • wznowienie postępowania,
 • uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności aktu,
 • wygaśnięcie.

Sądowa kontrola orzeczeń wydawanych w ramach postępowania administracyjnego – cel oraz przedmiot postępowania sądowo-administracyjnego, obowiązki organu II instancji w postępowaniu sądowo-administracyjnym, uprawnienia Skarżącego(wzory skarg i odpowiedzi na skargi, warsztaty formułowania odpowiedzi na skargi)

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page