Skip links

Psychologia dla Menadżerów

czyli klucz do efektywnych relacji interpersonalnych w zarządzaniu działem sieci handlowej

Grupa docelowa: 

Obecni lub/i nowozatrudnieni menedżerowie/kierownicy działów sieci handlowej i ich zastępcy bądź też pracownicy z myślą o awansie lub kandydaci na stanowiska kierownicze. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących menedżerów kierowników.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn picture of business people discussing on meeting PWU5G9E

Sukcesy i budowanie potęgi sieci handlowej w znacznej mierze zależą od efektywności menedżerów poszczególnych działów, jak również ich zastępców. Niezwykle ważne jest, aby kadra zarządzająca działami sieci i jej personelem, na bieżąco miała możliwość refleksji na temat efektywności własnych zachowań i decyzji, jak również miała możliwość doskonalenia swoich kompetencji menedżerskich. Skuteczni kierownicy potrafią modelować efektywność swoich podwładnych – w odpowiedni sposób motywować, komunikować się i budować relacje, egzekwować realizację wyznaczonych zadań, kształtować i wspomagać samodzielność i odpowiedzialność pracowników oraz budować własny autorytet i wewnętrzną siłę do działania. Jednak rola kierownika działu to nie tylko zarządzanie zespołem, ale i również reprezentowanie sieci handlowej poprzez umiejętne kontaktowanie się z klientami, rozstrzygania sytuacji problematycznych oraz budowanie korzystnych relacji z przedstawicielami firm partnerskich sieci handlowej. Posiadanie tak szerokiego zakresu umiejętności wymaga stałego uczestnictwa menedżerów i ich zastępców w warsztatach praktycznych umiejętności.

Cele i korzyści ze szolenia

 • samooceny i analizy swoich zachowań w obszarze realizowanych zadań menedżerskich – wzmacnianie zachowań pozytywnych i eliminowania negatywnych (mogących przyczynić się do nieefektywności lub utraty pracowników, niezadowolenia klientów, utraty dobrych relacji z partnerami sieci, itp.)
 • brania odpowiedzialności za własne zachowania i decyzje – kształtowanie wielu profesjonalnych postaw menedżera działu sieci handlowej
 • rozwiązywania w sposób profesjonalny pojawiających się problemów / trudności, okazywania przy tym rzetelnej i sumiennej postawy
 • chętnego odpierania pojawiających się zastrzeżeń i wątpliwości ze strony klientów
 • okazywania w pracy inicjatywy i kreatywności oraz dbania w wyjątkowo wzmożony sposób o budowanie dobrego wizerunku sieci handlowej i pozytywnych relacji międzyludzkich (zachowywania poszanowania godności swojej i rozmówcy)
 • podchodzenia do pracy i zadań z entuzjazmem i cierpliwością
 • identyfikowania się z firmą i wzmacniania więzi z innymi członkami zespołu sieci handlowej
 • dbania o dobrą komunikację i współpracę z podwładnymi, klientami i przedstawicielami firm
 • wzmacniania własnych przekonań, co do pozytywnych wartości, jakie stanowi praca w sieci handlowej
 • budowania pozytywnego nastawienia zwłaszcza w trudnych aspektach pracy menedżera działu sieci handlowej
 • przejmowania kontroli nad własnymi emocjami i dbania o podnoszenie poziomu inteligencji emocjonalnej oraz kompetencji interpersonalnych
 • utrwalenia u siebie cech profesjonalisty dla satysfakcji własnej, klientów i przełożonych
 • rozróżniania zachowań przyczyniających się do efektywnego realizowania zadań menedżera działu sieci handlowej
 • pokonywania zastrzeżeń i wątpliwości klientów
 • skutecznego przekazywania informacji i aktywnego słuchania okazywania wiary w „produkty” i w markę sieci handlowej
 • przećwiczenie wygłaszania krótkiego expose menedżerskiego dla umiejętnego egzekwowania zasad szefowskich i efektywności pracy podwładnych
 • dostrzeganie różnic w zachowaniu ludzi i ich nastawieniu emocjonalnym – dla budowania pozytywnych relacji międzyludzkich w różnych aspektach pracy menedżera sieci handlowej
 • identyfikowania problemów klientów i profesjonalnego ich rozwiązywania
 • odpowiedniego reagowania w trudnych sytuacjach w obsłudze klienta, stosowania zachowań asertywnych
 • dobrej współpracy i bycia wzorowym menedżerem działu sieci handlowej odpierania zastrzeżeń klientów, i budowania przy tym w tej „trudnej” relacji dobrego wizerunku sieci
 • korzystnego negocjowania z przedstawicielami firm
 • odnalezienie źródeł własnej efektywności menedżerskiej w zarządzaniu pracownikami, w kontaktach z przedstawicielami firm partnerskich i z klientami;
 • uzmysłowienie sobie potrzeby stałej autorefleksji nad jakością swoich postaw, zachowań jako menedżera działu i tym samym reprezentanta sieci handlowej;
 • rozumienie siebie, podniesienie i wzbogacenie poziomu inteligencji emocjonalnej, Wypracowanie kształtu swoich zasad, preferencji i uporządkowanie własnej hierarchii wartości menedżerskich;
 • rozumienie ludzkich zachowań w środowisku pracy, dokonywania zakupów, negocjowania i dialogu;
 • uświadomienie potrzeby kształtowania umieję- tności służących budowaniu relacji interpersonalnych dla efektywnego zarządzania działem sieci handlowej
 • zdobycie wiedzy o cechach osobowości i temperamencie oraz ich wpływu na sukcesy zawodowe
 • poznanie narzędzi i technik komunikacji interpersonalnej i zarządzania zespołem pracowniczym – narzędzi psychologicznych, wzorców działania w określonych (typowych dla menedżera sieci handlowej) sytuacjach
 • zdobycie wiedzy obejmującej praktyczny kontekst psychologii niezbędnej do przewodzenia i do efektywnego działania w pozostałych aspektach pracy kierownika działu sieci handlowej
 • zdobycie wiedzy o cechach osobowości i temperamencie oraz ich wpływu na sukcesy zawodowe
 • odnalezienie źródeł własnej efektywności menedżerskiej w zarządzaniu pracownikami, w kontaktach z przedstawicielami firm partnerskich i z klientami
 • ;zbudowanie poczucia siły do wykorzystywania w sytuacjach „niemocy”
 • nauczenie się wzbudzania zaufania ludzi – zrozumienie podłoża budowania dobrych relacji międzyludzkich;
 • zbudowanie odpowiedzialności za własne zachowania, kształtowanie profesjonalnychpostaw menedżera działu sieci handlowej;
 • zdobycie wiedzy obejmującej praktyczny kontekst psychologii niezbędnej do przewodzenia i do efektywnego działania w pozostałych aspektach pracy kierownika działu sieci handlowej;
 • dzięki konwencji intensywnego warsztatu – zrozumienie ludzkich zachowań i siebie w otaczającej rzeczywistości menedżera działu sieci handlowej;
 • przekonanie się, na czym właściwie polega zarządzanie potencjałem swoich podwładnych, nabycie umiejętności modelowania efektywności zespołu i pracowników;
 • wytrenowanie stosowania użytecznych narzędzi psychologicznych i rozwiązań (algorytmów) w pracy z podwładnymi, z klientami i przedstawicielami firm
 • przekonanie się, na czym właściwie polega zarządzanie potencjałem swoich podwładnych, nabycie umiejętności modelowania efektywności zespołu i pracowników;
 • uczestnik lepiej zrozumie siebie, podniesie i wzbogaci poziom inteligencji emocjonalnej, a co więcej, zacznie rozumieć mechanizmy zachowań ludzkich (pracowników, klientów, przedstawicieli) i odpowiednio na nie reagować;
 • nabędzie umiejętności samozarządzania, podniesie własną motywację do pracy i efektywnego działania, jak również do obrony interesów sieci handlowej;
 • zrozumie na jakich założeniach opiera się budowanie rzeczywistego autorytetu menedżera profesjonalisty;
 • wypracowanie kształtu swoich zasad, preferencji i uporządkowanie własnej hierarchii wartości menedżerskich, a przy tym przećwiczenie wygłaszania krótkiego expose menedżerskiego;
 • pozna sposoby na budowanie postaw samodzielności i odpowiedzialności u podwładnych i budowanie prawdziwej ich lojalności, poczucia identyfikacji z firmą
 • uczestnik nie będzie miał trudności podczas rozmowy dotyczącej: stroju, irytujących gestów, narzekania, negowania lub bierności pracownika i z łatwością przyjdzie mu przekazanie oceny jego pracy, krytycznej informacji zwrotnej, bądź nagrodzenie czy ukaranie, upomnienie pracownika
 • rozumiejąc zjawiska i procesy pojawiające się w pracy menedżera, będzie on potrafił świadomie obierać właściwe kierunki działania i eliminować bariery zaradności
 • kształtowanie postawy akceptacji, iż menedżer działu sieci handlowej to zawód, który wymaga profesjonalnego podejścia i stałego doskonalenia kompetencji

Szkolenie pokazuje, jak menedżer działu sieci handlowej może konkretnie działać, aby chronić specyficzne interesy i wartości sieci handlowej. Daje możliwość głębszej refleksji nad kształtem obecnego czy przyszłego zarządzania działem. Jest inspiracją dla rozwoju przywódców i źródłem użytecznych rozwiązań w codziennej pracy. Pozwala także na generowanie zmian i planów do efektywnego działania. Uczestnictwo w warsztacie pomoże zrozumieć i zastosować mechanizmy psychologiczne występujące w środowisku pracy menedżera każdego działu sieci handlowej. Zwróci uwagę na rewolucyjne pomysły reagowania i otwiera nowe perspektywy w obszarze motywowania pracowników. Nauczy stosowania wielu konkretnych narzędzi i bezpiecznych wzorców działania, które pozwolą na skutecznie i mądre rozwiązywanie nawet najtrudniejszych sytuacji w pracy menedżerskiej. Treść szkolenia stanowi swego rodzaju polską „ewangelię” mądrego menedżera działu sieci handlowej i nie zawiera naukowego gładzenia czy przechwałek, za to żywo odpowiada, jak sobie radzić w różnych rolach menedżerskich – jest odkrywaniem ważnych założeń współczesnej psychologii przełożonych na język praktyki. Zachęcający jest także fakt, że trener nie skupia się na wyliczaniu błędów i niefrasobliwości, lecz na modelowaniu i wzmacnianiu pożądanych zachowań i postaw menedżerskich.

Tematyka szkolenia

 • Efektywność dzięki zasobom osobistym i talentom nie tylko przywódczym
 • Znaczenie temperamentu i cech osobowości w osiąganiu sukcesów zawodowych
 • Model przywództwa osobistego w sieci handlowej
 • Świadomość czynników warunkujących efektywność menedżera w sieci handlowej
 • Samozarządzanie w wykonaniu kierującego pra- cownikami
 • Kształtowanie motywacji/automotywacji
 • Samotność szefa profesjonalisty
 • Prawda o autorytecie przełożonego w świetle praktyki
 • Expose menedżerskie – jak ustalić reguły, by egzekwować wyniki?
 • 3 strefy w działaniach z podwładnymi
 • Efektywność stylów kierowania
 • Pułapki na menedżera – rozumienie procesu grupowego
 • Jak modelować efektywność zespołu i poszczególnych pracowników działu w sieci handlowej?
 • Odsłanianie intencji i uczuć szefa
 • Ludzka twarz i dopasowanie jej do osobowości menedżera
 • Informacja zwrotna
 • Zdarta płyta (obrona własnych decyzji)
 • Trudne pytania i parafraza potrzeb
 • Szefowskie „NIE” – sztuka odmawiania podwładnym
 • Stawianie granic i targowanie się – sztuka ustępstw i dawania satysfakcji
 • Algorytm karania i nagradzania
 • Schemat negocjacji nastawionych na współpracę
 • Model przekazywania trudnych decyzji menedżerskich
 • Motywowanie narzekających pracowników
 • Elementy komunikacyjne, które mogą stanowić rodzaj przewagi w dialogu dwóch stron
 • Mowa ciała dla menedżerów
 • Słuchanie i zadawanie pytań jako podstawa w procesie negocjacji – ćwiczenia
 • Modelowanie technik budowania dobrych kontaktów interpersonalnych: aktywne słuchanie, podawanie przykładów / porównań, dowartościowywanie, uprzedzanie zarzutów, poparcie, wnioskowanie, przewaga autorytetu, uogólnienia, apelowanie do uczuć, ukazywanie ludzkiej twarzy, itp.
 • Egzekwowanie potrzeb i dbanie o interesy sieci handlowej przez menedżera działu, obrona przed manipulacją i budowanie spójnej argumentacji
 • Asertywna reakcja na krytykę i atak. Skutki przyjmowania postaw agresywnych i uległych
 • Obrona wizerunku sieci w oczach klienta w sytuacjach trudnych/spornych – modele reakcji menedżera działu na różne zachowania klientów (symulacje)
 • Dekalog menedżera działu sieci handlowej – złote zasady
 • Skrót wiedzy ze szkolenia – uporządkowanie wiedzy
 • „Z czym wychodzę” – obszar nabytych i utrwalonych na szkoleniu kompetencji, wzbudzenie refleksji o przydatności szkolenia w codziennej pracy

Metody szkolenia: 

Szkolenie prowadzone jest za pomocą aktywizujących metod szkoleniowych, angażujących uczestników do pełnego udziału w procesie edukacyjnym:

 • praca w grupach
 • dyskusja
 • burza mózgów
 • zbieranie doświadczeń
 • odgrywanie ról/symulacje, praca z kamerą
 • udzielanie informacji zwrotnych
 • ćwiczenia indywidualne, kwestionariusze, akwarium
 • analiza filmu
 • wykład interaktywny z prezentacją multimedialną

 

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page