Zamówienia publiczne na dostawy i usługi w służbie zdrowia


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej p.z.p. – po nowelizacji, która weszła w życie w maju 2006 r., zobowiązuje do stosowania procedur udzielania zamówień publicznych podmioty, które należą do systemu ochrony zdrowia w Polsce. Ogólny zakres podmiotów zobowiązanych do stosowania procedur zamówień publicznych został określony w art. 3 ust. 1 p.z.p., a więc są to podmioty należące do systemu ochrony zdrowia będące jednostkami sektora finansów publicznych albo innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej albo innymi osobami prawnymi, jeśli są utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego i są zależne od jednostek wcześniej wymienionych (podmioty prawa publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 p.z.p.). Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmioty lecznicze, które zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 p.z.p. mają obowiązek stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, mogą udzielić zamówienia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, a udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się na co dzień koordynacją, organizacją oraz realizacją zamówień publicznych, członków komisji przetargowych, jak również kierowników placówek medycznych.


TEMATYKA:

1. Wstęp, Zagadnienie ogólne

 • Omówienie najistotniejszych zmian w prawie zamówień publicznych w 2014 r.
 • Podstawowe definicje i zasady udzielania zamówień publicznych.

 • 2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Szacowanie wartości zamówienia
  1. - Ustalenie wartości na dostawy i usługi.
   - Terminy szacowania wartości zamówienia.
   - Dokumentacja procesu szacowania wartości zamówienia.
 • Opis przedmiotu zamówienia:
  1. - Podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia.
   - W jaki sposób stosować „równoważność” przy opisie przedmiotu zamówienia.
 • Jak uniknąć nieuprawnionego podziału zamówienia na części?
 • Komisja przetargowa.
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  1. - Obligatoryjne elementy SIWZ.
   - Opis warunków udziału w postępowaniu.
   - Oświadczenia i dokumenty, jakich możemy żądać od wykonawcy.
   - Dobór pozacenowych kryteriów oceny ofert.

  3. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Zamówienia publiczne w zakresie działalności leczniczej, dla których nie ma obowiązku stosowania ustawowych procedur.
  1. - Jak stosować zapisy art. 4 pkt 8a?
   - Zamówienia poniżej progów unijnych w świetle ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności leczniczej.
 • Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. €:
  1. - Zasady dotyczące zamówień publicznych poniżej progu.
   - Obowiązki zamawiającego związane z upublicznieniem zamówienia.
   - Dokumentowanie postępowania.
   - Umowa w zamówieniach „podprogowych” (podstawa prawna, określenie praw i obowiązków stron, opis warunków wykonania umowy, dopuszczalność zmian umowy, określenie zakresu odpowiedzialności stron umowy).
   - Odbiór przedmiotu zamówienia.
   - Środki ochrony prawnej.
 • Zamówienia z wolnej ręki oraz zapytanie o cenę w praktyce podmiotu leczniczego.
 • Zamówienia na usługi niepriorytetowe:
  1. - Definicja usługi niepriorytetowe.
   - Wykaz usług priorytetowych i niepriorytetowych.
   - Uproszczenia w przetargu ograniczonym i nieograniczonym na usługi niepriorytetowe.
   - Tryby postępowania inne niż podstawowe – licytacja oraz negocjacje z ogłoszeniem.
   - Usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych.
   - Inne obowiązki zamawiającego.
 • Wyłączenie części zamówienia w trybie art. 6a ustawy PZP.

 • 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

 • Ogłoszenia w zamówieniach publicznych:
  1. - Zawartość ogłoszenia.
   - Miejsce i terminy publikacji.
 • Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja zapisów SIWZ – obowiązki zamawiającego.
 • Składanie i otwarcie ofert:
  1. - Badanie i ocena ofert.
   - Uzupełnianie oferty i wyjaśnianie dokumentów.
   - Dopuszczalność poprawiania ofert.
   - Przesłanki odrzucenia oferty oraz wykluczenia wykonawcy.
 • Wybór najkorzystniejszej oferty.
 • Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego:
  1. - Termin związania ofertą.
   - Dopuszczalny okres obowiązywania umowy.
   - Odstąpienie od umowy.
   - Zmiana treści umowy.
 • Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Środki ochrony prawnej.


 • Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Zamówienia publiczne na dostawy i usługi w służbie zdrowia

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania