Ochrona danych osobowych w podmiocie leczniczym

Dane osobowe gromadzone przez placówki medyczne muszą być przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Konieczne do tego jest stworzenie odpowiednich dokumentów, powołanie odpowiedniego personelu, wdrożenie procedur, które zapewnią bezpieczeństwo jak również zgodne z przepisami posługiwanie się danymi pacjentów oraz personelu pracującego w placówce medycznej. Obowiązujące przepisy nakładają na placówki medyczne wymóg szczególnego zabezpieczenia danych osobowych związanych z procesem leczniczym (tzw. danych wrażliwych). Naruszenie przepisów, przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych może skutkować nałożeniem na placówkę medyczną kar finansowych oraz sankcji administracyjnych jak również kary pozbawienia wolności. Przetwarzanie danych osobowych sprzeczne z przepisami powoduje również odpowiedzialność karną pracowników oraz kierownictwa placówki.


Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy uczestnikom w jaki sposób przetwarzać dane osobowe, jak je prawidłowo zabezpieczyć oraz jakie dokumenty i procedury należy opracować aby pozostać w zgodnie z przepisami prawnymi


Korzyści, umiejętności po szkoleniu:

Po szkoleniu uczestnicy uzyskają odpowiednią wiedzę, dzięki której będą w stanie rozpoznać dane osobowe występujące w placówce medycznej, jak również nauczą się korzystać z obowiązujących przepisów prawnych związanych z ochroną danych wrażliwych. Dzięki szkoleniu pracownicy podmiotu leczniczego będą w stanie przeanalizować czy posiadane przez placówkę procedury spełniają wymogi prawne, oraz w jakim stopniu można je zmodyfikować. W trakcie szkolenia wykładowca przekaże praktyczne informacje w jakim zakresie najczęściej naruszane są przepisy dotyczące danych osobowych pacjentów oraz pracowników podmiotu oraz jak uniknąć takich sytuacji.


Szkolenie skierowane jest do:

 • lekarzy
 • pracowników administracyjnych placówek medycznych,
 • Kierowników placówek medycznych

 • TEMATYKA:

  1. Ochrona danych osobowych - zagadnienia wstępne

 • Rozróżnienie danych osobowych zwykłych i danych osobowych wrażliwych
 • Adresaci przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Wyłączenia podmiotowe w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych,
 • Specyfika zbiorów danych zawierających dane z dokumentacji medycznej.

 • 2. Przetwarzanie danych osobowych przez placówki medyczne

 • Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych,
 • Należyta realizacja obowiązku informacyjnego oraz obowiązku dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu danych,
 • Przetwarzanie danych osobowych przy świadczeniach zdrowotnych,
 • Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej w świetle regulacji dotyczących danych osobowych,
 • Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym,
 • Prawne uwarunkowania przetwarzania "danych pracowniczych",
 • Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych a stosowanie normy ISO 27001

 • 3. Zapewnienie skuteczności stosowanie środków technicznych i organizacyjnych służących
  3. ochronie danych osobowych

 • Tworzenie dokumentacji przetwarzanie danych osobowych - zapewnienie spójności przyjętych rozwiązań,
 • Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych,
 • Uchybienia w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych,
 • Kluczowe aspekty przy przetwarzaniu danych osobowych w systemie informatycznym.

 • 4. Norma ISO 27001 jako akt pomocniczy przy przetwarzaniu danych osobowych

 • Dokumentacja ISO 27001,
 • Procedury ISO 27001,
 • Stosowanie procedur ISO 27001 przez placówkę medyczną,
 • Odpowiedzialność pracowników za naruszenie obowiązków przestrzegania standardów ochrony danych osobowych w tym normy ISO 27001.

 • 5. Pytania, dyskusja  Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Szkolenie z Ochrona danych osobowych

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania