Obsługa reklamacji od strony prawnej

Cele szkolenia:

Poznanie aktów prawnych dotyczących procesów reklamacyjnych.

Poznanie procesów przyjmowania reklamacji przy różnych wariantach.

Zwiększenie jakości obsługi reklamacji w firmie.


Korzyści dla uczestników:

Poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień prawnych związanych z zarządzaniem procesem obsługi reklamacji.

Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niejasnych merytorycznie.

Nabycie praktycznej wiedzy potrzebnej do przeprowadzenia prawidłowego procesu reklamacji.


TEMATYKA:

1. Podstawowe akty prawne:

 • kodeks cywilny - pojęcie rękojmi za wady oraz gwarancji,
 • ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
 • ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego,
 • pojęcie obrotu gospodarczego oraz obrotu konsumenckiego,
 • definicja przedsiębiorcy i konsumenta.

 • 2. Umowa sprzedaży w obrocie profesjonalnym:

 • treść i forma umowy-ogólne warunki umów,
 • strony umowy,
 • obowiązki sprzedawcy i kupującego,
 • przedmiot umowy sprzedaży, jakość świadczenia sprzedawcy,
 • skutki nie wykonania i nienależytego wykonania umowy sprzedaży,
 • szczególne rodzaje sprzedaży.

 • 3. Rękojmia w obrocie gospodarczym:

 • rękojmia i gwarancja – zdefiniowanie pojęć, podobieństwa i różnice,
 • charakter prawny odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi,
 • pojęcie wady fizycznej i wady prawnej,
 • dopuszczalność i zakres umownych modyfikacji odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, możliwość wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi,
 • akty staranności kupującego po zawarciu umowy sprzedaży – terminy do zawiadomienia o wadzie,
 • uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi,
 • forma i treść reklamacji, odstąpienie od umowy, wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad, obniżenie ceny, naprawa rzeczy,
 • terminy wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi,
 • promocja i przecena a kwestia roszczeń reklamacji, rękojmi i gwarancji, towary używane – czy można je reklamować.

 • 4. Praktyczne zagadnienia związane z obsługą reklamacji:

 • procedura w przypadku uzasadnionej reklamacji,
 • prawidłowe odrzucenie reklamacji,
 • uprawnienia klienta w przypadku odrzucenia reklamacji,
 • list reklamacyjny – struktura listu, co powinien zawierać list z odpowiedzią dla klienta.

 • 5. Sądownictwo w sprawach niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową:

 • podstawy prawne odpowiedzialności sprzedawcy,
 • szkoda majątkowa i niemajątkowa – rozróżnienie pojęć,
 • możliwość zwolnienia się przedsiębiorcy od odpowiedzialności za szkodę,
 • sądownictwo polubowne i powszechne,
 • omówienie najciekawszego orzecznictwa sądowego
 • .

  6. Ćwiczenia praktyczne – przykładowe kazusy dotyczące rozwiązywania spraw z zakresu
  6. reklamacji wadliwych towarów.

  7. Podsumowanie.  Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania