Sztuka tworzenia projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego


Praktyka instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) pokazuje, że w dalszym ciągu wiele osób i podmiotów aplikujących o środki unijne na rozwój kapitału ludzkiego nie posiada wystarczającej wiedzy w zakresie sporządzania wniosków. Wiele potrzebnych projektów nie otrzymuje wsparcia finansowego z Unii Europejskiej tylko dlatego, że wniosek został sporządzony niezgodnie z "techniczną" metodologią. Dodatkowym utrudnieniem są ciągłe zmiany i uzupełnienia wytycznych w tym zakresie. Dlatego, mimo trzech lat wdrażania POKL, w dalszym ciągu jednym z podstawowych warunków ubiegania się o środki unijne pozostaje nabycie niezbędnej wiedzy dotyczącej tworzenia wniosków. Ponadto, mimo kampanii promocyjnych, wiele osób i firm nie wie, na co, w jaki sposób i gdzie może ubiegać się o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, wspomagające ich rozwój.


Grupa docelowa:

Osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora publicznego, administracja państwowa i samorządowa, organizacje pozarządowe, fundusze i agencje, służba zdrowia i służby mundurowe, uczelnie publiczne i niepubliczne, wszelkie podmioty aplikujące lub mogące aplikować o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Cele szkolenia:

ikona cele

Zapoznanie się z możliwościami finansowania przez Europejski Fundusz Społeczny szkoleń i innych działań (projektów) w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

ikona cele

Nabycie wiedzy, zgodnie z aktualnymi wytycznymi, dotyczącej sporządzania wniosku o dofinansowanie projektu z EFS

ikona cele

Nabycie wiedzy dotyczącej zasad tworzenia budżetu projektów

ikona cele

Zapoznanie z praktycznymi aspektami pracy z generatorem wniosków

ikona cele

Zapoznanie z zasadą równości płci, jako podstawą tworzenia wnisoków o dofinansoanie projektów

ikona cele

Zaznajomienie z aktualnymi dokumentami programowymi

ikona cele

Poznanie oczekiwań osób oceniających wnioski w komisjach oceny projektów na przykładach


Korzyści ze szkolenia:

Zapoznanie się z możliwościami finansowania szkoleń i innych działań przez Europejski Fundusz Społeczny, nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej tworzenia wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFS. Zaznajomienie się, na praktycznych przykładach, z oczekiwaniami osób oceniających wnioski, nabycie umiejętności unikania najczęściej popełnianych błędów.


TEMATYKA:

1. Krótki wstęp – schemat przyznawania dofinansowania przez Unię Europejską, główne

1. dokumenty i założenia


2. Początek projektu czyli potrzeba sfinansowania naszego przedsięwzięcia


3. Umiejętność znalezienia unijnych źródeł finansowania na przykładach wybranych Priorytetów

3. POKL (i innych programów operacyjnych), jak wykorzystywać Plany Działania i inne dostępne

3. informacje instytucji pośredniczących i wdrażających


4. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu


5. Jak zabrać się do napisania wniosku – generator wniosków, ilość tekstu, tabele finansowe, co

5. będzie pomocne


6. Zasada równości kobiet i mężczyzn – „konik” Unii Europejskiej, jedna z głównych przyczyn

6. odrzucania projektów przez osoby oceniające


7. Kryteria oceny – co oznaczają w praktyce dla piszącego wniosek


8. Karta oceny formalnej i merytorycznej – podstawa dla dobrego napisania wniosku


9. „Wpadki” na ocenie formalnej – czyli jak nie poślizgnąć się na tym co najłatwiejsze


10. Jak nie zrazić do wniosku osób oceniających czyli praktyczne warsztaty pisania

10. poszczególnych części wniosku, biorąc pod uwagę oczekiwania KOP-u, umożliwiające

10. uzyskanie wysokiej punktacji

 • Jak ujmować poszczególne zagadnienia, na przykładach prawdziwych wniosków, by nie wpaść w różne „pułapki” (np. wzajemnie sprzeczne treści)
 • Jak unikać błędów – na przykładach prawdziwych wniosków
 • Budżet – jak go tworzyć, przykłady „budżetów lepszych i gorszych”
 • Jak oceniana jest kwalifikowalność wydatków, ich niezbędność, racjonalność i efektywność, jak ujmować wydatki by były dobrze widziane, w jakich wysokościach
 • Cross – financing, koszty bezpośrednie i pośrednie
 • Opis zarządzania projektem – jakich błędów uniknąć w strukturze i budżecie, tak by wniosek został oceniony jako odpowiedź na rzeczywistą potrzebę, a nie jako narzędzie do zarobienia pieniędzy

 • 11. Zwrócenie uwagi na odpowiednie słownictwo w treści i budżecie, pod kątem późniejszego

  11. zarządzania (by ograniczyć liczbę zmian w trakcie realizacji)


  Metody prowadzenia szkolenia:

 • wykłady
 • ćwiczenia
 • warsztaty


 • Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  ikona uwaga
  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania