"KOMORNICZE BUTY"- CAŁA PRAWDA O METODYCE PROWADZENIA EGZEKUCJI ADMINSTRACYJNEJ


Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z praktyką postępowania egzekucyjnego w administracji począwszy od postępowania upominawczego, właściwe postępowanie egzekucyjne,poszukiwanie majątku i zobowiązanego, stosowanie środków egzekucyjnych.


Korzyści dla uczestników:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał: zastosować środki egzekucyjne, wydać prawidłowe orzeczenia w ramach postępowania egzekucyjnego wystawiać prawidłoweo nwe tytuły wykonawcze i upomnienia, prawidłowo ustalć właściwość organu egzekcyjnego po zmianach wprowadzonych ustawą o wzajemnej pomocy itp a co najważniejsze aktywnie i efektywnie znaleźć majątek zobowiązanego podlegający egzekucji.


Adresaci:

Pracownicy szeroko rozumianej administracji publicznej /urzędy administracji państwowej i samorządowej każdego szczebla, powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, weterynarii itp. Prezentowane szkolenie przygotowane jest dla pracowników urzędów gmin, proadzących postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu tzw. Opłaty śmieciowej . również Jego celem jest wszechstronne i wyczerpujące przedstawienie materii postępowania egzekucyjnego w administracji ze szczególnym uwzględnieniem interesu prawnego ww. podmiotów łączących trudną funkcję wierzyciela i organu egzekucji administracyjnej.Szkolenie przedstawia w jednolity sposób procedurę egzekucyjną po zmianach wprowadzonych przez ustawę o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatkow, ceł i innych nalezności pieniężnych. Szkolenie obejmuje również tematykę nowych przepisów wykonawczych, które wejdą w życie 22.05.2014 r.- które wprowadzają między innymi: nwewzrory tytułów wykonawczych, zasady windykacji miekkiej, nowe zasady prowadzenia postępowań upominawczych.


TEMATYKA:

1. Źródła prawa postępowania egzekucyjnego w administracji.


2. Pojęcia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


3. Wszczęcie postępowania administracyjnego:

 • upomnienia- nowe zasady pisania upomnień, odformalizowanie postępowania upominawczego, upomnienie do " każdej zaległości" ( zalecenia Ministra Finansów),
 • wypełnianie nowych tytułów wykonawczych ( tytuł dalszy, zmieniony, jednolity, zagraniczny, kopia tytułu wykonawczwgo, odpistytułu wykonawczego) doręczenie odpisu tytułu wykonawczego, postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji, odstapienie od pobrania pieniędzy, braki formalne, postanowienie z obciążeniem kwotą 3,40.

 • 4. Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym.


  5. Zasady aktywnego poszukiwania majątku:

 • nowość-windykacja miękka w egzekucji administracyjnej, granica 116,00 zł,
 • protokół o stanie majątkowym,
 • wykorzystanie informacji z interenetu,
 • wywiad wśród sąsiadów,
 • rozmowy dyscyplinujące z dłużnikiem,
 • relacje o niemożności dokonania czynności),
 • poszukiwanie informacji o rachunku bankowym,
 • poszukiwanie informacji o pracodawcy zobowiązanego- dokumenty potwierdzające pozyskanie informacji

 • 6. Pozyskiwanie informacji na podstawie art. 36 ustawy:

 • od uczestników postępowania,
 • organów aministracji publicznej ( NUS, ZUS, KRUS itd.)

 • 7. Środki zaskarżenia czynności organu egzekucji administracyjnej i egzekutora ( skarga z art.54 upea).


  8. Środki egzekucji należności pieniężnych

 • zajęcie pieniędzy ( zajęcia waluty obcej, pobranie na kwitariusz, zasady rozliczania się z pobrania należności , pobrania częściowe i zupełne).
 • zajęcie ruchomości: pojazdy, kosztowności, broń i materiały wybuchowe.
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
 • egzekucja ze świadczeń zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego,
 • egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,
 • egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych,
 • podstawa do zastosowania środków egzekucyjnych,
 • wstąpienie w całość uprawnień zobowiązanych
 • postępowanie w sprawie nakazania wyjawienia majątku,
 • kontrolowanie dłużników zajętych wierzytelności,
 • egzekucja z ruchomości,
 • egzekucja z nieruchomości ( zmiany wprowadzone ustawą o wzajemnej pomocy uchylenie przesłanek formalnych wszczęcia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, postanowienie w przedmiocie nieprzystąpienia do egzekucji w konsekwencji niewpłacenia zaliczki przez wierzyciela itd)

 • 9. Korzystanie z asysty Policjii wojskowych organów porządkowych, przeszukanie odzieży, pomieszczeń, wnioski kierowane do prokuratury w sprawie utrudniania lub udaremnienia przeprowadzenia egzekucji.


  10. Problematyka kosztów egzekucyjnych, zaliczek i opłaty komorniczej w postępowaniu egzekucyjnym.


  11. Ramowe założenia kolejnej noweli ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  ikona uwaga
  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Komornicze buty- całą prawda o metodyce prowadzenia egzekucji adminstracyjnej

  Materiały do pobrania:


  ikona formularz
  ikona program
   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania