KOMPEDIUM WIEDZY PRAWNEJ PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO


Cele:

Poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu konstytucji prawnej pracownika samorządowego– czyli przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw O ochronie danych osobowych i O dostępie do informacji publicznej jak też podstawowego dla sprawnego funkcjonowania urzędu przepisu proceduralnego jakim jest rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Szkolenie pozwoli wyjasnić zagadnienia: wszczynania postępowań administracyjnych w sprawach gdy miejsce zamieszkania strony nie jest znane i kontynuowania tak wszczętego postepowania, prawidłowego gromadzenia materiału dowodowego, uprawnien organów w zakresie wszczynania postepowań prejudycjalnych ( stwierdzenie nabycia spadku między innymi), zakładania metryki sprawy administracyjnej, udostępniania danych stanowiących informację publiczną ( z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych), ochrony danych osobowych i zasad ich prawidłowego przetwarzania i ochrony, wytwarzania i ponownego udostępniania informacji publicznej, zasad archiwizowania dokumentacji elektronicznej i mieszanej ( papierowo-elektronicznej), zasad przekazywania do archiwów państwowych dokumentacji elektronicznej ( w postaci dokumentu elektronucznego i zgromadzonej na nośnikach danych) i wielu innych.


Adresaci:

Pracownicy organów adminstracji samorządowej, pracownicyorganów administracji rządowej, kadra zarządzająca, radcowie prawni


TEMATYKA:

DZIEŃ I SZKOLENIA

1. Procedura administracyjna.


1.1.Zasady ogólne postępowania administracyjnego i ich znaczenie dla poprawności postępowania- zasada art. 6,7, 9 i 10.


1.2. Wszczynanie postępowania adminstracyjnego ( min. forma wszczęcia -postanowienie, pismo, zawiadomienie, postepowanie podczas nieobecności strony postępowania lub niemożności ustalenia miejsca zamieszkania strony, pełnomocnicy, przedstawiciele ustawowi i statutowi, przeszkody we wszczęciu postępowania, art. 61 a a art. 105 kpa);


1.3. Zakładanie metryki sprawy adminstracyjnej


1.4. Postępowanie dowodowe ( min. zasady prawidłowego gromadzenia materiału dowodowego, postępowania prejudycjalne uprawnienia organów prowadzących postępowanie w sprawie)


1.5. Orzekanie w postępowaniu administracyjnym ( min. elememty decyzji przesądzające o jej ważności, wady decyzji i możliwości restytucji)


1.6. Postępowania odwoławcze ( tryb zwykły i nadzwyczajny)


2. Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej.


2.1. Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych- specyfika stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w administracji


2.2. Zasady przetwarzania danych osobowych.


2.3.Osoby i podmioty odpowiedzialne za ochronę przetwarzanych danych osobowych – administrator danych osobowych i administrator bezpieczeństwa informacji.


2.4.Obowiązki zabezpieczenia przetwarzanych danych.


2.5. Informacja publiczna i prawo dostępu do informacji publicznej, prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej, definicja dokumentu urzędowego-pojęcia.


2.6. Podmioty zobowiązane do udzielenia informacji a wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy, prawa i obowiązki podmiotów zobowiązanych, licencje, opłaty za idzielenie informacji w procedurze ponownego udostępnienia.


2.7. Zasady udostępniania danych i ponownego wykorzystania informacji publicznej ( BIP, Udostępnienie na wniosek, uczestniczenie w posiedzeniu organów kolegialnych)- najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych


DZIEŃ II SZKOLENIA


3. Instrukcja kancelaryjna w urzędzie- zasady obiegu dokumentów i ich archiwiwzowania w systemie tradycyjnym i EZD.


3.1.Podmioty zobowiązane do dwrożenia zasad nowych instrukcji.


3.2.Struktura i założenia nowej instrukcji kancelaryjnej:

 • dwie części regulacji instrukcji ( dokumenty tradycyjne i elektroniczne),
 • regulacje wspólne dla obu części instrukcji kancelaryjnej,
 • czynności kancelaryjne w elektronicznym systemie,
 • czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym.

 • 3.3.Jednolite rzeczowe wykazy akt w regulacji nowego rozporządzenia i charakterystyka bezdziennikowego systemu kancelaryjnego.


  3.4.Tworzenie dokumentacji na stanowiskach pracy i porządkowanie akt spraw związanych z nadawaniem numerów poszczególnym sprawom pod kątem zgodności z jednolitym rzeczowym wykazem akt.


  3.4.Regulacja nowej instrukcji archiwalnej- zasady organizacji i zakres działania archiwów zakładowych w przypadku tworzenia wyłacznie dokumentów tradycyjnych, elektronicznych i obu form dokumentacji ( przygotowywanie akt spraw ostatecznie załatwionych do archiwum zakładowego,czynności zmierzające do uporządkowania akt, sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych, postępowanie z aktami kategorii A w sysuacji tworzenia dokumentów elektronicznych i dokumentów tradycyjnych papierowych, przesyłanie dokumentów z kat. A do archiwum państwowego.  Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  ikona uwaga
  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Kompedium wiedzy prawnej pracownika samorządowego

  Materiały do pobrania:


  ikona formularz
  ikona program
   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania