INSTYTUCJE PROCESOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO NA GRUNCIE UREGULOWAŃ ZAWARTYCH W KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGOze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 stycznia 2014 o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.


Zmiany, o których mowa dotyczą: adresu elektronicznego i warunków prowadzenia korespondencji z uczestnikiem postępowania w formie elektronicznej, doręczenia elektronicznego, w tym przyjęcie fikcji doręczenia elektronicznego (tu nawiązanie też do terminów), pełnomocnictwa elektronicznego, dostępu do akt w formie elektronicznej i sporządzania kopii i wyciągów w tej formie oraz elektronicznego wydawania zaświadczeń (pierwszeństwo).

Korzyści i cele:

Szkolenie ma na celu wszechstronne wyjaśnienie mechanizmów rządzących postępowaniem administracyjnymi. Szkolenie pozwoli na wyczerpujące zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania procedur administracyjnych (wszczynania postępowań, przeprowadzania postępowań dowodowych, wydawania orzeczeń rozstrzygających merytorycznie w sprawie oraz proceduralnych jak również zastosowania trybów nadzwyczajnych), a tym samym na uniknięcie błędów mogących skutkować eliminacją z obrotu prawnego orzeczenia. Szczegółowo omawia zmiany które weszły w życie 11 maja 2014 r. wprowadzające szeroko do procedury administracyjnej zasady procedowania z wykorzystaniem dokumentów elektronicznych i adresów elektronicznych wskazanych przez stronę.


Metody:

Formuła szkolenia oparta jest w głównej mierze na ćwiczeniach, praktycznych przykładach, warsztatach, przeplatanych wykładem.


Adresaci:

Niniejsze szkolenie adresowane jest pracowników organów administracji publicznej stosujących w swej pracy regulacje kodeksu postępowania administracyjnego, sekretarzy, radców prawnych.


TEMATYKA:

1. Praktyka urzędnicza stosowania regulacji Kodeksu posepowania administracyjnego (charakterystyka, najczęstsze uchybienia w praktyce organów stosujących prawo administracyjne).


2.Organy i ich właściwość.


3.Wyłączenie organu i jego pracowników.


4.Strona postępowania, udział pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego i statutowego ( nowa forma pełnomocnictwa procesowego), wyłączenia od obowiązku ustanawiania pełnomocnika do doręczeń w kraju w wypadku wskazania elektronicznego dresu do doręczeń.


5.Ustawa cyfryzacyjna i jej regulacja –jej znaczenie dla organów administracji, stron i uczestników postępowań administracyjnych. Zakres zmian dokonanych ustawą z 10 stycznia 2014r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.


6. Zasady wszczynania i załatwiania spraw, doręczenia, wezwania, z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych w życie 11 maja 2014 r ( nowe zasady doręczeń na elektroniczny adres wskazany przez stronę postępowania, fikcja doręczenia elektronicznego, nowe elementy wniosku wszczynającego postępowanie, możliwości wzywania na adres elektroniczny wskazany przez stronę we wniosku) .


7. Metryczka sprawy administracyjnej


8. Terminy procesowe oraz materialno-prawne, prekluzja, charakterystyka terminów procesowych oraz materialno-prawnych, definicja, skutki uchybienia, instytucja przywracania uchybionych terminów, metodologia wnioskowania o charakterze danego termin.


Postępowanie dowodowe, zasady udostępniania akt stronom, dowodowe zasady ogólne postępowania, cel oraz przebieg postępowania wyjaśniającego, cel postępowania dowodowego, ocena materiału dowodowego, rozprawa administracyjna, cel, przebieg, praktyczne zastosowanie ( adnotacja w formie dokumentu elektronicznego, możliwość procedowania strony w systemie teleinformatycznym organu, elektroniczny dostęp do akt postepowania, elektroniczne kopie i wyciągi z akt postępowań).


9. Postępowanie administracyjne-przebieg, przeszkody w prowadzeniu postępowania, zawieszenie postępowania administracyjnego.


10. Decyzja jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie:

 • decyzja wydana z zachowaniem formy tradycyjnej- wymogi ważności aktu prawnego,
 • decyzja wydawana w postaci dokumentu elektronicznego jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie (charakter, forma, elementy obligatoryjne, wadliwość elektronicznych decyzji administracyjnych).

 • 11. Postanowienie wydawane w formie tradycyjnej oraz dokumentu elektronicznego jako akt procesowy dotyczący kwestii wynikających w toku postępowania oraz akt rozstrzygający merytorycznie (charakter, forma, elementy obligatoryjne, wadliwość elektronicznych decyzji administracyjnych).


  12. Zasady wydawania zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego w postępowaniu administracyjnym ( nowa regulacja art. 220 KPA)


  13. Pojęcie e-PUAP i jego znaczenie dla przeprowadzenia postępowania elektronicznego

 • zasady funkcjonowania e-PUAP. Obowiązki organów z tym związane.
 • pojęcie podpisu elektronicznego i jego rodzaje. Profil zaufany e-PUAP
 • zastosowanie platformy e-PUAP w postepowaniu administracyjnym
 • katalog usług świadczonych przez podmioty publiczne,
 • słownik podmiotów publicznych
 • przykładowe zakładanie profilu zaufanego na platformiee-PUAP
 • informacje o zamiarze wprowadzenie innych poza e-PUAPem platform elektroniczej komunikacji z stronami postępowań( e-PODATKI, GESUT i inne)
 • zmiany w zakresie obowiązków organów w zakresie organizacji e-PUAP po nowelizacji z 10 stycznia 2014 r.

 • 14. Zwykłe środki zaskarżenia :

 • odwołanie
 • zażalenie
 • samokontrola organu

 • 15. Nadzwyczajne sposoby wzruszenia aktów decyzyjnych organu :

 • wznowienie postępowania,
 • uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności aktu,
 • wygaśnięcie.

 • 16. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków (wzory skarg, wzory wniosków, wzory odpowiedzi na skargi wydawane w ramach KPA).


  17. Koszty postępowania, zasady naliczania i egzekwowania kosztów postępowania administracyjnego.


  18.Sądowa kontrola orzeczeń wydawanych w ramach postępowania administracyjnego - cel oraz przedmiot postępowania sądowo-administracyjnego, obowiązki organu II instancji w postępowaniu sądowo-administracyjnym, uprawnienia Skarżącego(wzory skarg i odpowiedzi na skargi, warsztaty formułowania odpowiedzi na skargi).  Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  ikona uwaga
  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Ochrona danych osobowych w urzędzie administracji publicznej- nowe zasady obowiązujące od 1.01.2015r. oraz procedura udostępniania informacji publicznej

  Materiały do pobrania:


  ikona formularz
  ikona program
   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania