OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ- NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OD 1.01.2015R. ORAZ PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJNowe rozwiazania prawne dot. Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Rejestr ABI, nowe obowiązki dla ABI obowiazujące od 1.01.2015r., nowe zasady rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO


Korzyści i cele:

Przekazanie uczestnikom wiedzy, pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w urzędzie do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia MSWiA jak też spełnienie podstawowej wytycznej GIODO, nakazującej aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone wyłącznie osoby uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki, które uzyskały upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.Szkolenie ma zapoznać jego uczestników z nowymi rozwiazaniami prawnymi dot. Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Rejestr ABI, nowe obowiązki dla ABI obowiazujące od 1.01.2015r. a co za tym idzie nowymi zasadami rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO.Celem szkolenia jest również zapoznanie uczestników szkolenia z procedurą udostępniania informacji publicznej, anonimizacji elementów wskazanej informacji jak też ograniczeniami w udostępnianiu informacji publicznej.


Materiały:

skrypt, prezentacja, przykładowa umowa powierzenia przetwarzania danych, przykładowy wniosek rejestracyjny do GIODO, inna przykładowa dokumentacja.


Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko pojętej administracji publicznej. W tym szczególnie dla pracowników przetwarzających dane osobowe i zobowiązanych do udostępnienia danych stanowiących informację publiczną (działy kadr, ewidencja ludności, akta stanu cywilnego etc.) a także wójtów, burmistrzów, starostów i innych osób odpowiedzialnych za własciwe przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.


TEMATYKA:

I. Ochrona danych osobowych.

  1. Zagadnienia ogólne, definicje ustawowe, podstawowe zasady ochrony danych osobowych.

  2. Źródła prawa związane z ochroną danych osobowych- między innymi ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej .

  3. Pojęcie danych osobowych, zbiorów danych osobowych, przetwarzania danych osobowych.

  4. Ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych- na czym polega różnica.

  5. Dwa rodzaje danych osobowych (zwykłe a dane sensytywne).

  6. Administrator Danych Osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Systemów Informatycznych- obowiązki ustawowe spoczywające na podmiotach przetwarzających dane osobowe ( informacyjne, zagwarantowanie bezpieczeństwa informacji, rejestracji zbiorów itd.)

  7. Nowe rozwiazania prawne dot. Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Rejestr ABI, nowe obowiązki dla ABI obowiazujące od 1.01.2015r.

  8. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO.
  - pozyskiwanie, udostępnianie oraz powierzanie danych osobowych obywateli,
  - pozyskiwanie danych bezpośrednio od właściciela danych, warunki pozyskiwania danych od podmiotów trzecich,
  - przechowywanie danych osobowych,
  - powierzanie przetwarzania danych osobowych – umowy art. 31
  - okres przechowywania danych obywateli .

  9. Zasady przetwarzania danych osobowych
  - zasada adekwatności,
  - Merytorycznej poprawności
  - adekwatności
  - celowości
  - ograniczenia czasowego

Omówienie na praktycznych przykładach


  10. Uprawnienia właścicieli danych przetwarzanych przez ADO:
  - korekcyjne
  - sprzeciw
  - zakaz przetwarzania danych osobowych

  11. Praktyczne sposoby rozwiązywania konfliktów z obywatelami.

  12. Rejestrowanie baz danych u GIODO, nowe zasady rejestracji obowiązujące od 1.01.2015r.
  - podstawa prawna obowiązku rejestracyjnego.
  - zbiory danych osobowych zwolnione z obowiązku rejestracji?
  - rejestracja zbiorów danych w praktyce funkcjonowania administratora danych.

  13.Warsztat w zakresie wypełniania zgłoszenia rejestracyjnego do GIODO.

  14. Odpowiedzialność ADO, ABI za naruszenie przepisów określających zasady ochrony danych osobowych

  15. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, kontrole GIODO ( jak przygotować sie do kontroli i aktywnie w niej uczestniczyć), decyzje wydawane przez GIODO i postępowania odwołąwcze

  16. Zmiany w zakresie zasad ochrony danych osobowych związane ze zmianą przepisów prawawspółnotowego- wejście w życie 1.01.2016r.
  - projekt rozporządzenia, jakie wprowadzizmiany dopolskiej legislacji,
  - „One stop shop” jako jeden z fundamentów reformy,
  - maksymalne sankcje administracyjne 100 mln euro lub 5% rocznego przychodu
  - profilowanie w sieci,
  - ABI nowym Inspektorem Ochrony Danych,

II. Dostęp do nformacji publicznej.


  1.Podstawy prawne dostepu do informacji publicznej.

  2. Informacja publiczna i prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej, problem z rozumieniem informacji przetworzonej, definicja dokumentu urzędowego-pojęcia.

  3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, definicje informacji publicznej, sprawy publicznej, tajemnicy przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, prawa do prywatności osoby fizycznej.

  4. Prawo do informacji publicznej i ograniczenie dostępu do informacji upublicznionej
  - tajemnica państwowa,
  - tajemnica służbowa,
  - tajemnica statystyczna,
  - tajemnica skarbowa,
  - tajemnica przedsiębiorcy,
  - ochrona danych osobowych
  - prywatność osoby fizycznej,
  - inne ustawowo chronione tajemnice.

  5. Zasady udostępniania danych w ramach dostępu do informacji publicznej i procedury ponownego wykorzystania informacji:
  - BIP- nowa znacząca rola Biuletynu, wymagania prawne, wymagania praktyki, zakres informacji, oznczenie informacji, strona internetowa BIP,
  - centralne repozytorium – rola, zasady udostepniania informacji publicznej szczególnie ważnej, zasady twoerzenia i prowadzenia centralnego repozytorium, forma wniosku,
  - udostępnianie informacji na wniosek, wniosek o ponowne wykorzystanie informacji forma,termin i sposób udostępnienia informacji, odmowa udostępnienia informacji publicznej i informacji w celu ponownego jej wykorzystania, opłaty i opłaty za udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania,nowy termin wprowadzony przepisami ustawy dla rozpatrzenia wniosku o ponowne udostępnienie informacji
  - zasady kontroli odmowy udostępnienia informacji, wyłaczenie trybu sądowego regulowanego w dawnej regulacji art. 22 ustawy
  - wstęp na posiedzenia organów kolegialnych organów władzy publicznej- wstęp na posiedzenie organów samorządu gminego.

  6. Zasady udostępniania informacji objętych tajemnicą

  7. Postępowanie w przypadku informacji publicznej będącej w posiadaniu jednostek organizacyjnych miasta zobowiązanych do udzielenia informacji.

  8. Postępowanie o udostępnienie danych publicznych a kpa- odmowa udostępnienia informacji publicznej umorzenie postępowania- odwołania, stosowanie środków nadzwyczajnych.

  9. Ustalanie kosztów dodatkowych w przypadku ponownego wykorzystania informacji publicznej.


Osoba do kontaktu

Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

Tel. +48 660-571-520

e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


ikona uwaga
Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
 

  Ochrona danych osobowych w urzędzie administracji publicznej- nowe zasady obowiązujące od 1.01.2015r. oraz procedura udostępniania informacji publicznej

Materiały do pobrania:


ikona formularz
ikona program
 

pisture

Centrum Edukacji i Biznesu

Outsourcing

Do pobrania