GRANICE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W SĄDACH


Korzyści i cele:

Celem szkolenia jest zapoznanie lub przypomnienie zagadnień związanych z udostępnianiem informacji publicznej. Uczestnik szkolenia będzie potrafił zdefiniować co jest informacją publiczną ( prostą i złożoną), nabędzie wiedzę jak prawidłowo ( bez naruszania prawa do prywatności itp). Udostępniać informacje publiczną, jak poddać informację publiczną procedurze anonimizacji


Metodyka:

Wykład, casusy, ćwiczenia . Mile widziane aktywne uczestnictwo w szkoleniu poprzez zadawanie pytań i aranżowanie dyskusji na temat objęty szkoleniem.


Adresaci:

Urzędnicy sądowi, sędziowie


TEMATYKA:

1. Podstawy wiedzy związane z dostępem do informacji publicznej – Konstytucja, ustawy samorządowe, ustawa o dostępie do informacji publicznej, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa prawo o o funkcjonowaniu sądów powszechnych, regulamin funkcjonowania sądów powszechnych, ustawa o pracownikach sądów i prokuratury.


2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, definicje informacji publicznej, sprawy publicznej, tajemnicy przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, prawa do prywatności osoby fizycznej.


3. Prawo do informacji publicznej w praktyce czyli co jest a co nie jest informacją publiczną

 • Majątki osób nieskładających oświadczeń – czy są jawne? Czy obywatele mają prawo do informacji ze sfery prywatnej dotyczącej pracy, zatrudnienia itp.
 • Funkcjonariusze publicznie i osoby pełniące funkcje publiczne – do jakich informacji o nich ma prawo obywatel
 • Pracownicy urzędów – czy są funkcjonariuszami publicznymi i jakie to rodzi dla nich konsekwencje?
 • Najnowsze nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego w świetle dostępu do informacji o pracownikach

 • 4. Praktyczne zagadnienia dotyczące informacji publicznej

 • Czym jest informacja publiczna a czym informacja przetworzona?
 • Co nie jest informacją publiczną w urzędzie?
 • Czy maile, wnioski, dokumentacja technologiczna są informacją publiczną?
 • Dane osobowe a informacja publiczna – jakie dane nie mogą być udostępniane?
 • Dane wrażliwe, tajemnica lekarska inne tajemnice prawnie chronione a dostęp do informacji publicznej.
 • W jakim terminie należy udzielić odpowiedzi dotyczącej informacji publicznej?
 • Kiedy można odmówić udzielenia informacji publicznej – jaki powołać podstawy prawne w przypadku działalności urzędu
 • Pytanie o informację publiczną zadane mailem, faxem lub telefonicznie – odpowiadać czy nie?
 • Co grozi za nieudzielenie informacji publicznej czyli „czy taki diabeł straszny jak go malują?”

 • 5.Uprawnienia prasy w ramach prawa do informacji publicznej.


  6. Zasady kardynalne dostępu do informacji publicznych.

 • Pierwszeństwo regulacji szczególnych
 • korelacja k.p.a. do postępowania regulowanego ustawą o dostępie do informacji publicznej
  1. - formy wniosków
   - brak podpisu wnioskodawcy, brak danych osobowych wnioskodawcy
   - terminy
 • BIP- nowa znacząca rola Biuletynu, wymagania prawne, wymagania praktyki, zakres informacji, oznaczenie informacji, strona internetowa BIP,
 • centralne repozytorium – rola, zasady udostępniania informacji publicznej szczególnie ważnej, zasady tworzenia i prowadzenia centralnego repozytorium, forma wniosku,
 • udostępnianie informacji na wniosek, wniosek o ponowne wykorzystanie informacji forma,termin i sposób udostępnienia informacji, odmowa udostępnienia informacji publicznej i informacji w celu ponownego jej wykorzystania, opłaty i opłaty za udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania,nowy termin wprowadzony przepisami ustawy dla rozpatrzenia wniosku o ponowne udostępnienie informacji
 • zasady kontroli odmowy udostępnienia informacji, wyłączenie trybu sądowego regulowanego w dawnej regulacji art. 22 ustawy
  1. - wstęp na posiedzenia organów kolegialnych organów władzy publicznej
   - wstęp na posiedzenie organów samorządu gminnego.
 • bezpłatność a bezkosztowość dostępu do informacji publicznej
 • prawo do kopii informacji albo wydruku, lub przesłania/przeniesienia na nośnik - prawo żądania uwierzytelnienia kopii?
 • przetworzenie a anonimizacja

 • 7. Zasady udostępniania informacji objętych tajemnicą.


  8. Postępowanie o udostępnienie danych publicznych a kpa- odmowa udostępnienia informacji publicznej ( tajemnica ustawowo chroniona (art. 5), brak przesłanki szczególnej istotności przetworzenia dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt. 1), umorzenie postępowania (art. 14) umorzenie postępowania- odwołania, stosowanie środków nadzwyczajnych.


  9.Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej- przykłady i konsekwencje.


  10. Nowa dyrektywa 2013/37/UE w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego musi zostać oraz nowa ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (re-use) (planowane wejście w życie 18.07.2015r.)  Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  ikona uwaga
  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Granice udostępniania informacji publicznej w sądach

  Materiały do pobrania:


  ikona formularz
  ikona program
   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania