Jak skutecznie wdrożyć i realizować kontrolę zarządczą

Jak zmieni się odpowiedzialność w zakresie zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie wdrożenia kontroli zarządczej? Nowe wytyczne Ministerstwa Finansów w zakresie zarządzania ryzykiem od września 2011”


Kontrola zarządcza jest nowym sposobem dla zapewnienia wewnętrznego ładu organizacyjnego w jednostkach sektora finansów publicznych zawartym w ustawie o finansach publicznych z 2009 r.


Grupa docelowa:

Wójtowie, burmistrzowie, przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego, skarbnicy, sekretarze, kierownicy komórek organizacyjnych, kontrolerzy wewnętrzni, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, główni księgowi jednostek organizacyjnych.


Cele szkolenia:

ikona cele

Określenie zasad ustalania celów i zadań, czyli planowania działalności jednostki oraz sporządzania sprawozdania z ich realizacji

ikona cele

Dokonanie samooceny sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej

ikona cele

Omówienie metodyki prowadzenia kontroli zarządczej oraz jej standardów łącznie z omówieniem wytycznych Ministra Finansów w zakresie samooceny kontroli zarządczej:

 • ocena stanu kontroli zarządczej
 • składanie zastrzeżeń
 • przykłady składanych zastrzeżeń
 • ikona cele

  Zasady sporządzania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej (zadanie o charakterze fakultatywnym w administracji samorządowej),

  ikona cele

  Różne metody analizy ryzyka w administracji samorządowej związanego z osiąganiem celów i zadań jak również procesów wewnętrznychi


  Korzyści ze szkolenia:

  Jeśli chcesz odpowiedzieć na pytania:

  ikona korzysci

  Jak zmienia się odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z niezapewnieniem skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej?

  ikona korzysci

  Jakie są najnowsze wytyczne Ministerstwa Finansów w sprawie sposobu zarządzania ryzykiem?

  ikona korzysci

  Jak przejść od administracji proceduralnej do efektywnościowej (rezultatu)?

  ikona korzysci

  Czy wprowadziłem skuteczną kontrolę zarządczą?

  ikona korzysci

  Czy w jednostce zapewniony został ład organizacyjny?

  ikona korzysci

  Czy chcę dokonać w trakcie szkolenia samooceny kontroli zarządczej wprowadzonej w jednostce?

  ikona korzysci

  Jakie mam problemy z wdrożeniem kontroli zarządczej?


  TEMATYKA:

  1. Definicja i cele kontroli zarządczej zawarte w ustawie o finansach publicznych z 2009 r. i ich
  1. omówienie – administracja efektywnościowa (rezultatu)


  2. Kontrola finansowa jako element kontroli zarządczej. Omówienie wytycznych zawartych
  2. w ustawie o finansach publicznych z 2005 r. w zakresie funkcjonowania administracji
  2. proceduralnej


  3. Obowiązki i zadania wójta (burmistrza, przewodniczącego zarządu) i dyrektorów jednostek
  3. organizacyjnych wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej


  4. Zadania wynikające ze standardów kontroli zarządczej wydanych przez Ministra Finansów

 • zadania wynikające z realizacji pierwszego poziomu kontroli zarządczej
 • zadania wynikające z drugiego poziomu kontroli zarządczej

 • 5. Kontrola zarządcza – jako system działalności jednostek organizacyjnych samorządu
  5. terytorialnego dla zapewnienia wewnętrznego ładu organizacyjnego


  6. Narzędzia kontroli zarządczej


  7. Procedury jako narzędzia kontroli zarządczej wynikające z ustaw o finansach publicznych,
  7. ustawy o rachunkowości i standardów kontroli zarządczej


  8. Projekt zarządzenia wewnętrznego w sprawie sposobu prowadzenia kontroli zarządczej


  9. Projekt zarządzenia w sprawie składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez
  9. kierowników jednostek organizacyjnych w ramach pierwszego poziomu kontroli zarządczej


  10. Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej (nowe wytyczne obowiązujące od września
  10. 2011r.)– różnorodność metod zarządzania ryzykiem


  11. Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna (finansowa) a kontrola zarządcza


  12. Źródła oceny funkcjonowania kontroli zarządczej


  13. Kontrole instytucjonalne i najczęściej popełniane błędy w zakresie kontroli zarządczej według
  13. instytucji kontroli zewnętrznej (NIK, RIO)


  14. Odpowiedzialność związana z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych – omówienie
  14. zmian do ustawy


  Metody prowadzenia szkolenia:

  Wykład połączony z analizą przypadków w kompilacji z warsztatami.  Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  ikona uwaga
  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania